Käyttöehdot

YLEISTÄ

Sopimus sisältää Entra Marketing Oy:n (myöhemmin ”Entra” ) tuottaman ja ylläpitämän Kylään.fi-verkkopalvelun (myöhemmin "Kylään.fi-palvelu") käyttämistä koskevat ehdot. Kylään.fi-palvelu käsittää Kylään.fi-verkkosivustoa koskevia Entra Oy:n tarjoamia Kylään.fi-palveluja ja palvelupaketteja. Asiakkaan (Kylään.fi-palvelun käyttäjä) tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Kylään.fi-palvelun käyttämisen aloittamista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä Kylään.fi-palvelua Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän asiakirjan ehtoja kokonaisuudessaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Kylään.fi-palvelua, ellei hän hyväksy näitä käyttöehtoja. Kylään.fi-palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Kylään.fi-palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Sopimusta sovelletaan Entran ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa koskien Asiakkaan oikeutta käyttää Kylään.fi-verkkopalvelua ja palvelupaketteja.

MÄÄRITELMÄT

Asiakas (myöhemmin "Asiakas") on oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolla on tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet käyttää Kylään.fi-palvelua. Aineistolla (myöhemmin "Aineisto") tarkoitetaan Kylään.fi-palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten kuvia, ääntä, videomateriaalia, ilmoituksia, artikkeleita, mainoksia, myynti- tai muita esitteitä, piirustuksia, yms. Aineistolla tarkoitetaan myös Entran, Asiakkaan tai kolmannen tahon Kylään.fi-palveluun tuottamaa edellä mainittua materiaalia. Järjestelmällä (myöhemmin "Järjestelmä") tarkoitetaan laitteistoja, ohjelmistoja, palvelimia tai muita mahdollisia teknisiä järjestelmiä, joilla Entra ylläpitää Kylään.fi-palvelua. Kohteella (myöhemmin "Kohde") tarkoitetaan sitä vuokrattavaa majoitustilaa, matkailuaktiviteettia tai muuta tuotetta tai Kylään.fi-palvelua, josta tai joista Kohdetta tarjoava Asiakas välittää tarjonta- ja saatavuustietoa Kylään.fi-palvelussa.

SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

1 Entran oikeudet

1A Palvelun tuottaminen ja muutokset Entralla on oikeus tuottaa Kylään.fi-palvelu haluamallaan tavalla ja myös muuttaa Kylään.fi -palvelun sisältöä. Mahdollisista olennaisista muutoksista ilmoitetaan etukäteen Kylään.fi-palvelun internet-sivulla tai suoraan Asiakkaan toimittamaan yhteystieto-osoitteeseen. Pelkästään teknisiä asioita koskevista muutoksista erillistä ilmoitusvelvollisuutta ei Entralla ole.

1B Palvelun keskeyttäminen ja estäminen Entralla on oikeus keskeyttää Kylään.fi-palvelu väliaikaisesti, mikäli se on välttämätöntä Kylään.fi-palvelun, sen uudistamisen tai teknisen muuttamisen vuoksi taikka tietoliikenneverkon tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevan palvelun käyttöön liittyvän järjestelmän ylläpito-, asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Mikäli lainsäädäntö tai viranomaisen muu pakottava ohjeistus taikka alalla yleisesti noudatettavat suositukset tätä edellyttävät, on Entralla sekä oikeus että velvollisuus keskeyttää Kylään.fi-palvelu. Entra pyrkii minimoimaan keskeytysten keston ja siitä aiheutuvat haitat. Entralla on myös oikeus kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen sekä oikeus estää Asiakkaan Kylään.fi-palvelun käyttö toistaiseksi, mikäli Entralla on syytä epäillä, että Kylään.fi-palvelua käytetään näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

1C Tiedonsaantioikeus Entralla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot. Asiakkaana olevalta oikeushenkilöltä voidaan vaatia lisäksi Y-tunnus tai vastaava yksilöintitieto. Tämän sopimuksen ehtojen toteuttamiseksi toteuttamiseksi Entra voi kerätä lisäksi nimi-, osoite- ja yhteystiedot Asiakkaalta.

1D Tunnusten muuttaminen Turvatakseen tietojärjestelmiensä toiminnan on Entralla oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Kylään.fi-palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Kylään.fi-palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja. Entra ilmoittaa muutoksista Asiakkaalle.

2 Entran vastuut ja velvollisuudet

2A Sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut Entran velvollisuutena on pyrkiä tuottamaan mahdollisimman laadukasta palvelua. Entra vastaa Kylään.fi-palveluun itse tuottamansa sisällön laillisuudesta. Entra ei takaa miltään osalta Kylään.fi-palvelun tai siihen liittyvän palvelun tai sisällön tai tuotteen toimintavarmuutta tai Kylään.fi-palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta. Entra ei vastaa Kylään.fi-palveluun sisältyvistä tai Kylään.fi-palvelun kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten tai Asiakkaan tuottamista palveluista eikä niiden käytöstä, virheistä, toimimattomuudesta tai muista syistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista. Entra ei ole Kohteiden omistaja, vuokraaja tai tuottaja, vaan tarjoaa ainoastaan Kylään.fi-palvelun, jonka kautta Asiakkaat voivat etsiä, vertailla ja varata haluamiaan Kohteita. Entra ei ole Kohteita koskevien vuokraus- tai muiden sopimusten tai sitoumusten osapuoli eikä siten vastaa miltään osin Kohteista, niihin liittyvistä maksuista tai muista Asiakkaan ja Kohdetta tarjoavan tahon välisistä sitoumuksista.

2B Kylään.fi-palvelussa esitettävä sisältö Entra ei vastaa Kylään.fi-palvelussa olevien tietojen paikkansapitävyydestä eikä Kylään.fi-palvelussa tarjottavien tai välitettävien Kohteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen paikkansapitävyydestä.

2C Järjestelmän toiminta Entra pyrkii pitämään Kylään.fi-palvelun omalta osaltaan mahdollisimman toimivana. Entra ei kuitenkaan vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisistä vioista, asennusten tai huoltotöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä, eikä näistä syistä mahdollisesti aiheutuvasta sisällön katoamisesta tai muuttumisesta taikka muista kolmannen osapuolen hallitsemien palvelun käyttöön liittyvien järjestelmien ongelmatilanteista.

2D Häiriötilanteet Entra pyrkii korjaamaan viipymättä Kylään.fi-palvelun mahdolliset viat ja häiriöt viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan, mikäli viat ovat korjattavissa. Ulkopuolisista syistä johtuvien vikojen, häiriöiden ja muiden katkosten korjaamisesta Entra ei ota vastuuta. Korjaukset suoritetaan ns. normaalina työaikana.

2E Tietoturvallisuus Entra huolehtii siitä, että Kylään.fi-palvelussa ei ole erityisiä tietoturvariskejä. Entra ei vastaa kuitenkaan mahdollisten riskien tai puutteiden kuten haittaohjelmien tai virusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

2F Vahingonkorvausvastuun rajoitus Entra ei vastaa mistään Kylään.fi-palvelun, tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muistakaan vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen sekä muut vastaavat vahingot ja kustannukset. Maksullisten Kylään.fi-palvelujen osalta Entra vastaa ainoastaan tuottamuksellisesti tai tahallisesti Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Entran vastuun enimmäismäärä rajoittuu Asiakkaan yhden vuoden ajanjaksolla Kylään.fi-palvelusta maksamien maksujen määrään.

3 Asiakkaan oikeudet

3A Kylään.fi-palvelun käyttö Asiakkaalla on oikeus käyttää Kylään.fi-palvelua tämän sopimuksen ehtojen ja lain sekä hyvän tavan mukaisesti. Kylään.fi-palvelun kautta Asiakkaalla voi olla myös pääsy muiden tahojen vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen voi edellyttää lisäksi muiden tahojen ehtojen hyväksymistä.

3B Rekisteröityminen sekä käyttäjätunnukset Jokaisella oikeushenkilöllä tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Asiakkaaksi. Luonnollisten henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä (vähintään 18v), mikäli he rekisteröityvät maksullisiin palveluihin.

3C Aineiston muuttaminen, käyttäminen ja reklamaatiot Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai poistaa niitä tietoja ja Aineistoa, mitkä Asiakas on toimittanut Kylään.fi-palveluun. Asiakkaalla on oikeus vedota Aineistoon liittyvään virheeseen reklamoimalla virheestä kirjallisesti Entralle 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe, Reklamointioikeus on asiakkaalla ainoastaan siinä tapauksessa, että aineistovirhe ei johdu Asiakkaan toimenpiteistä. Mikäli virhe johtuu Asiakkaasta johtuvasta syystä, ei Entra vastaa virheistä miltään osin.

4 Asiakkaan velvollisuudet

4A Maksusuoritukset Asiakas vastaa ja on velvollinen suorittamaan Entralle kaikki Asiakkaalle Kylään.fi-palvelun käytöstä aiheutuvat omat maksunsa tai Kylään.fi-palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut) aiheutuneet kulut.

4B Asiakkaan laitteet, yhteydet, ohjelmistot ja immateriaalioikeudet Asiakas vastaa Kylään.fi-palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteidensa, yhteyksiensä ja ohjelmistojensa kaikista kustannuksista ja käyttöoikeuksista. Asiakas vastaa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa tai häiriötä Entralle tai muille käyttäjille eivätkä loukkaa muiden käyttäjien, Entran eikä kolmansien oikeuksia Kylään.fi-palvelua käyttäessään. Asiakas vastaa siitä, että ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Kylään.fi-palvelussa tai Kylään.fi-palvelun kautta tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan suostumusta. Asiakas vastaa kaikilta osin omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä mahdollisista riitaisuuksista. Asiakas vastaa myös materiaalissaan esiintyvien tunnistettavien henkilöiden suostumuksista ao. aineiston käyttöön tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa myös siitä, että ei lähetä, tallenna, välitä tai levitä Kylään.fi-palvelussa Aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista.

4C Muut ehdot Asiakas vastaa Kylään.fi-palvelussa tarjoamiensa Kohteiden tietojen oikeellisuudesta ja että Asiakkaalla on oikeus tarjota Kohteet Kylään.fi-palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Asiakas on vastuussa Kohteiden tietojen muutoksista ja Kylään.fi-palveluun toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä Entralle Asiakkaan yhteys- tai muiden tietojen muuttumisesta. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen Kylään.fi-palvelussa tai Kylään.fi-palvelun kautta tarjoamansa Kohteet eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus markkinoimaansa toimintaan, kuten majoituspalveluiden tarjoamiseen, ravintolatoimintaan jne. Asiakas myöntää Entralle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeenkin korvauksetta, kopioida, muokata, julkaista tai muulla tavoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Asiakas on tuonut Kylään.fi-palveluun, samoin kuin muuttaa Aineistoa ja luovuttaa edellä tässä kohdassa tarkoitetut oikeutensa edelleen. Sopimussuhteen päättyessä Asiakas sitoutuu hävittämään tai palauttamaan Entralle omalla kustannuksellaan kaiken Entralta saamansa Aineiston Entran kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Entra ei ole Kylään.fi-palvelua tarjotessaan valmismatkalainsäädännössä (esim. valmismatkalaki 28.11.1994/1079) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää Entraa kohtaan mitään vaatimuksia ao. lainsäädäntöön liittyen. Asiakas vastaa itse kaikista mahdollisiin valmismatkalain alaisiin toimenpiteisiin liittyvistä velvoitteista. Asiakas on vastuussa kaikista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan Entralle tai suoraan kolmannelle taholle, jonka oikeuksia Asiakas on loukannut.

KYLÄÄN.FI-PALVELUN KUSTANNUKSET
Palvelun käyttö on majoitusta tai matkailuaktiviteetteja etsivälle käyttäjälle maksutonta. Asiakas maksaa Entralle Kylään.fi-palvelun käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai Entran ja Asiakkaan välisen muun erillisen sopimuksen mukaisesti. Entra pidättää oikeuden hinnastonmuutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään kolmea kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Kylään.fi-palveluun liittyvällä www-sivulla, uutiskirjeellä tai sähköpostilla. Mikäli viranomaisen pakottavista määräyksistä aiheutuu merkittävää kustannusten kasvua Entralle, on Entralla oikeus korottaa hintoja välittömästi kustannusten kasvua vastaavalla määrällä. Asiakkaan on suoritettava Entran lähettämät laskut viimeistään 14 vuorokauden kuluessa laskun saamisesta, ellei erikseen ole muuta sovittu. Maksamattomalle määrälle suoritetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa ja lisäksi erillisten maksukehotusten lähettämisestä Entralla on oikeus periä huomautuskulut. Entralla on oikeus sulkea asiakkaan palvelu viipymättä, mikäli maksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

TIETOJEN KÄSITTELY

1 Rekisteröinti

Entralla on oikeus rekisteröidä Asiakkaan antamat tiedot tietokantaansa. Kylään.fi-palvelun käytön yhteydessä Entra voi saada lisäksi Asiakkaista muuta tietoa, jonka perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä Asiakasta. Tällainen tieto on ns. ei-identifioivaa tietoa, jota voidaan käyttää mm. tilastointi- ja markkinointitarkoituksiin. Entra voi rekisteröidä myös muita tietoja Asiakkaista.

2 Käyttö

Sekä ei-identifioivia että identifioivia tietoja voidaan käyttää Kylään.fi-palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja käytetään tutkimustoimintaan sekä Entran tai sen yhteistyötahojen, markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen sekä Entran uutiskirjeisiin ja suoramarkkinointiin. Entra ei vastaa muusta kuin omasta Asiakkaiden tietojen käytöstään.

3 Asiakkaan tarkastusoikeus ja suostumus

Rekisterinpitäjänä toimii Entra. Asiakkaalla on lain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle henkilötietolain / tietoyhteiskuntakaaren määräämällä tavalla. Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Asiakas antaa Entralle suostumuksen tässä kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käyttöön sekä käsittelyyn.

4 Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Kylään.fi-palvelussa käytetään pieniä tekstitiedostoja, evästeitä (cookies) sivuston toiminnan kehittämistä ja liikenteen tilastoimista varten. Myös muita samankaltaisia tekniikoita voidaan käyttää. Evästeitä voidaan käyttää myös sisällön parantamiseen ja loppukäyttäjälle näkyvän mainonnan tarkoituksenmukaistamiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön suoraan selaimessaan.

IMMATERIAALIOIKEUDET

1 Entran tuottama aineisto

Entran tuottaman Aineiston kaikki oikeudet (omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet ym.) kuuluvat yksin Entralle. Entran tuottaman Aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen ja kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen sekä käyttäminen osana toista palvelua on kiellettyä ilman Entran etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

2 Asiakkaan toimittama Aineisto

Kylään.fi-palveluun tallennettu Aineisto siirtyy osaksi Entran sähköisiä tietokantoja ja Entra voi ilman eri kustannusta julkaista Aineiston. Entralla on velvollisuus säilyttää Asiakkaan toimittamaa Aineistoa enintään 10 arkipäivää, jonka jälkeen aineisto on vapaasti hävitettävissä. Entralla on oikeus julkaista Kylään.fi-palveluun tallennettu Aineisto tai osa siitä Entran julkaisemissa painotuotteissa tai muissa sähköisissä viestimissä samoin kuin muuttaa Aineistoa hyvän tavan mukaisesti ja luovuttaa em. oikeutensa edelleen. Muilta osin oikeudet määräytyvät Suomen lainsäädännön mukaan.

FORCE MAJEURE

Mikäli sopijapuolten sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy johtuen syistä, joita on pidettävä ylivoimaisena esteenä (Force Majeure), on osapuolilla oikeus myöhentää suoritustaan niin kauan kuin se olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä. Force Majeure-tilanteena pidetään mm. yleislakkoa, sotaa, kapinaa, luonnonmullistusta, sähkökatkoa tai häiriötä tele- tai internetliikenteessä. Näissä tilanteissa sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta. Ylivoimaisena esteenä ei kuitenkaan pidetä sopijapuolen omaa taloudellista tilaa. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli 6 kuukautta, on sopimusosapuolilla oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia. Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Entra voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Kylään.fi-palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttämällä Kylään.fi-palvelua. Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja täyttänyt Kylään.fi-palvelun avaamiseen tarvittavat tiedot Entran Kylään.fi-palvelun www-sivuilla.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, eikä sopimusta rikkonut osapuoli ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi 10 arkipäivän kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan (esimerkiksi sähköpostiviesti), on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Entralla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi myös toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai muutoin maksukyvyttömäksi.

SOPIMUKSEN SIIRTO

Entralla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle yhtiölle sekä Kylään.fi-palvelun tai siihen liittyvän liiketoiminnan luovutuksen tai myynnin yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Entran kirjallista suostumusta.

SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Entralla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun Entra on ilmoittanut siitä Kylään.fi-palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Kylään.fi-palvelussa Asiakkaan saatavilla 10 arkipäivää (irtisanomisaika). Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Entralle viiden arkipäivän kuluessa muutoksen voimaantulosta. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Kylään.fi-palvelua päättyy. Irtisanomisaikana noudatetaan ennen muutosta voimassa olleita ehtoja. Mikäli Asiakas käyttää palvelua sen jälkeen, kun tiedot ehtojen muutoksesta ovat olleet saatavilla, on Asiakas hyväksynyt ehtojen muutoksen. Muista sopimuksen muutoksista on sovittava osapuolten kesken kirjallisesti.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden (1 kk) irtisanomisajalla, elleivät osapuolet toisin kirjallisesti sovi. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin todisteellisesti kirjallisessa muodossa. Entra voi ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta myös Kylään.fi-palveluun liittyvillä www-sivuillaan. Tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

ERIMIELISYYDET

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja ristiriitaisuudet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Joensuussa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Kuluttajan asemassa olevalla asiakkaalla on oikeus valita riidanratkaisukeinoksi myös kuluttajariitalautakunta. Rekisteriseloste Entra Marketing Oy

Tilaa uutiskirje!