Tietosuojaseloste

 1. TIETOSUOJASELOSTE 
  Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
  Laatimispäivä 24.5.2018

 2. REKISTERINPITÄJÄ
  Entra Marketing Oy
  Nyyrikinkatu 25 A 1
  80260 Joensuu
  jaana.konttinen@entra.fi

 3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Jaana Konttinen
  Nyyrikinkatu 25 A 1
  80260 Joensuu
  jaana.konttinen@entra.fi

 4. REKISTERIN NIMI
  Asiakasrekisteri

 5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Henkilötietoja, niiltä osin kuin tiedot täyttävät henkilötietolain vaatimukset, käytetään asiakassuhteen hoitamiseksi. Tähän kuuluu mm. markkinointiin, tiedottamiseen, myyntiin ja laskuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

 6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri sisältää henkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeroin ja sähköpostiosoitteen.

 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Tietoja ei siirretä EU-, tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Manuaalinen aineisto

  Manuaalista aineistoa säilytetään yhtenä kappaleena lukitussa tilassa.

  ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla. Koko Kylään.fi-sivusto on suojattu siten että vain tietohallintohenkilö voi käsitellä ja muuttaa aineistoa. Rekisterissä oleva asiakas ei itse pääse muuttamaan omia tietojaankaan, vaan kaikki tapahtuu tietohallintohenkilön kautta.Tiedot on kerätty tietokantoihin jotka on suojattu erilaisilla teknisillä keinoilla kuten palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietokannat sijaitsevat kaupallisella palvelimella (Shopify), jolla on velvollisuus noudattaa tietosuojalakia. Henkilötietoihin verrattava aineisto on tietosuojayhteyshenkilön omalla tietokoneella. Kaikkia rekisteritietoja käsitellään erityistä varovaisuutta noudattaen.

 10. TARKASTUSOIKEUS
  Pääsääntöisesti jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla tietosuojayhteyshenkilölle osoitteeseen jaana.konttinen@entra.fi. 

 11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
  Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kohdassa 10 osoitetulla tavalla.

 12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
  Rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjään käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tilaa uutiskirje!